"Genbei no Jo Sukesada"

Mei : "BIZEN (NO) KUNI OSAFUNE GENBEI (NO) JO
         SUKESADA SAKU"
        "TENSHO 11 NEN 8 GATSU KICHI JITSU"

Province : Bizen

Age: Sengoku Period (End of the Muromachi Period)

Tradition : Bizen-den / Yamashiro-den

School : Sue-Bizen

Dimensions : Ha-watari - 73.9 cm. / Sori - 1.83 cm.

Sugata . The blade is in shinogi-zukuri with iori-mune and has wide mi-haba, relatively thin kasane, saki-zori and chu-kissaki.

Jihada : Fine itame-hada combined with mokume with ji-nie then utsuri appears.

Hamon : HIro-sugu-ha mixes ko-midare in ko-nie-deki then many ashi and yo, and fine sunagshi are seen inside the hamon.

Boshi : Gentle midare-komi then turns back in ko-maru with sunagashi.

Nakago : Ubu and kuri-jiri, katte-sagari-yasuri and a mekugi-ana.

Remarks : This is a work of Genbei no Jo Sukesada who is one of the most skillful Sukesada as well as Yosozaemon no Jo and Hikobei Sukesada amongst many Sukesada who were active in the Sengoku Period. He had been active between the Tenbun and Tensho Eras and favoured tempering sugu-ha.